Nákupný košík
0 položiek
 
Výrobcovia
 

O vode / Názory lekárov

VODA - H2O 

Svet sa skladá zo 75% z vody, ale iba 1% je použiteľné na pitie. Voda, ktorú využívame je od vzniku sveta stále rovnaká. Vyparovaním z povrchu zeme sa dostáva v podobe vodnej pary do atmosféry, kde sa ochladzuje a v podobe dažďa alebo snehu sa opäť vracia na zem.

Za neustáleho rozvoja našej civilizácie sa však zásoby zdravotne nezávadnej pitnej vody na zemi zmenšujú. Za posledných 50 rokov sa výrazne zvýšil obsah škodlivých látok. Kontaminujú pitnú vodu z dôvodu obrovskej expanzie priemyselnej výroby.

Je ešte voda H2O?

Množstvo vody sa nemení. Ak sa vyparí, vracia sa v rámci prírodného kolobehu naspäť. Jej podstatná časť nie je použiteľná bez predchádzajúcej úpravy. Dážď a sneh sa pri prechode  atmosférou a vrstvami zemského povrchu zmení z vody na rôznorodé chemické zlúčeniny. Voda v ľudskom organizme plní mnoho funkcií, ale presýtená minerálmi a rôznymi inými rozpustnými látkami má aj nepriaznivé účinky. Na Slovensku existujú normy na kvalitu pitnej vody. V zásade však je veľmi obtiažne udržať kvalitu vyrobenej pitnej vody aj na konci distribučnej siete. Dopravou k spotrebiteľovi dochádza prostredníctvom staršieho, alebo menej kvalitného rozvodného potrubného systému k rôznym úrovniam znehodnotenia.

To čo vyteká z vodovodného kohútika je tekutá zmes vodíka, kyslíka a iných ďalších zložiek, nepotrebných,  prípadne aj škodlivých (OLOVO – spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie. KADMIUM – poškodzuje systém krvotvorby, pečeň a kosti. AZBEST – je rakovinotvorný. MANGÁN – poškodzuje pankreas a nervový systém. DUSIČNANY – za nepriaznivých podmienok môžu spôsobiť rakovinu tráviaceho traktu… )

Pravda o mineráloch

V prírode je voda, s výnimkou zrážkovej, vždy do určitej miery mineralizovaná. Ide hlavne o spodné vody vo väčších hĺbkach. Ľudský organizmus len vo veľmi obmedzenom množstve prijíma anorganické minerály. Pre vývoj a stavbu tela majú zásadný význam iba organické minerály, ktoré prijímame v potrave. Anorganické minerály obsiahnuté vo vode, ktoré telo nespotrebuje vo svoj prospech, vylučuje, alebo sa ukladajú v celom organizme (najčastejšie ako ľadvinové, alebo žlčové kamene; usadeniny v cievach –kôrnatenie; …). Podľa odhadov za život vypijeme asi 200 kg kameňa v podobe anorganických minerálov. Malá časť zostáva v tele, ale môže byť príčinou veľkej miery záťaže a poškodzovania ľudského organizmu.

Prečo telo potrebuje iba čistú vodu?

Voda je život, pretože výživa, trávenie, vstrebávanie a vylučovanie môže prebiehať v tele iba vo vodnom prostredí. Nedostatok vody vyvoláva poruchy systému, Denne má na jeho dobré fungovanie prijať 2,7l tekutín. Voda v tele funguje ako rozpúšťadlo – ako transportné médium dopravujúce výživné látky k bunkám. Usmerňuje splodiny látkovej výmeny z buniek mimo organizmus. Slúži ako regulátor teploty tela, maže kĺby a šľachy a umožňuje činnosť svalov. Telom neupotrebiteľné anorganické minerály rozpustené vo vode sú telu na obtiaž a ukladajú sa v rôznych orgánoch. Priemyselná filtrácia spôsobuje zadržanie len mechanického znečistenia pre náš organizmus. Varenie zabíja len malé množstvo baktérií. Vírusy, chemikálie, ťažké kovy a iné znečistenie zostáva vo vode. Chlórovanie používané na dezinfekciu môže byť aj pôvodcom chorôb človeka. Preto ako jediné riešenie sa javí očistenie vody priamo v domácnosti. U ľudí, ktorí po rôznych ochoreniach začali piť doupravenú čistú vodu, nastalo zlepšenie zdravotného stavu (diabetikom sa znížila hladina cukru v krvi, chorým s vysokým krvným tlakom sa tlak normalizoval, chorým s poruchami pohybového aparátu sa bolesti utíšili a zlepšila sa pohyblivosť, pacientom s problémami zažívacieho ústrojenstva sa zmenšili bolesti a zlepšil sa ich celkový stav).

Príčiny znečistenia vody

Najväčším používateľom vody a zároveň aj najväčším jej znečisťovateľom je človek. Celková svetová spotreba sladkej vody vzrástla v r. 1950-1990 približne 3,5-krát. V súčasnosti sa jej ročná spotreba odhaduje na temer 4 000 miliárd m3.

V moderných spoločnostiach sa počíta so spotrebou  až okolo 500 litrov vody na osobu počas jediného dňa.

Najväčšími spotrebiteľmi vody sú poľnohospodárstvo a priemysel. Na výrobu 1 tony cukru treba až 120 000 litrov vody a na výrobu 1 tony papiera 120 - 190 tisíc litrov.

Zdroje znečistenia :

  • z priemyselnej výroby (ropa a ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické látky, ako ortuť, olovo, arzén, síra, meď, zinok, hliník, chróm, cín, mangán, rádioaktívne látky)
  • z poľnohospodárskej výroby (pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody)
  • zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad)
  • z dopravy (exhaláty, ropné produkty)
  • turizmus

Prejavy znečistenia vody :

  • zmena jej fyzikálnych vlastností (napríklad zvýšením teploty)
  • zmena chemického zloženia (zvýšený obsah rôznych anorganických a organických látok)
  • zmena biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov, baktérií, rias a ďalších mikroorganizmov)

Podľa pôsobenia rozlišujeme znečistenie :

zdrojové znečistenie spôsobuje jeden alebo viacero odtokov odpadových vôd do povrchových tokov alebo vodných nádrží

plošné znečistenie nastáva väčšinou pri aplikácii priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve vplyvom priemyselných exhalátov i dopravy

havarijné znečistenie - náhly a nepredvídaný únik škodlivých látok do povrchových alebo podzemných vôd (ropné látky, rádioaktívne žiariče a odpady)

Medzi najnebezpečnejšie aktivity patrí ukladanie kontajnerov s rádioaktívnym odpadom na dno oceánu a znečisťovanie morí ropnými produktmi pri ťažbe i haváriách tankerov.

Dôsledky znečistenia vody

Mimoriadne znečistené bývajú najmä vodné toky tečúce veľkými mestami v dôsledku vysokej koncentrácie priemyselných podnikov. V rokoch 1920 – 1960 bola rieka Temža v úseku Londýna tak znečisťovaná, že v nej nežili žiadne ryby.

Samozrejme najväčšie nebezpečenstvo, a to sa netýka len vody, je v tom, že nečistoty, ktoré sa do vody dostávajú nezostávajú len v nej, ale kolujú v prostredí. Dostávajú sa do ovzdušia, pôdy, do rastlín, živočíchov, do potravín a samozrejme nevyhne sa im ani človek.

Na prvý pohľad sa nám možno zdá, že problém znečistenia vody sa nás netýka, že máme pitnej vody dostatok, a že to je problém rozvojových krajín. Skutočnosť je ale iná. Ročne sa zásoby pitnej vody zmenšujú o 1%.

Zvyšné znečistenie so sebou samozrejme prináša aj zvýšené náklady na odstraňovanie nečistôt.

Znečistenie vody sa prejavuje aj na poškodení ľudského zdravia.

Dusičnany vo vode vyvolávajú u človeka methemoglobínemiu spojenú s redukciou transportu kyslíka krvou.

Dusitany a amoniak sú pre vodné organizmy vysoko toxické. V tráviacom trakte organizmov tvoria rakovinotvorné produkty.

Spolu s fosforom spôsobujú premnoženie vodnej biomasy, fytoplanktónu, rias a siníc, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo kyslíku z vôd. To má za následok ničenie populácie vodných bezstavovcov, rýb... Voda je nevyhovujúca aj pre ľudí i pre rekreačné účely.

Prítomnosť ťažkých kovov, zložiek poľnohospodárskych pesticídov vedie k nahromaďovaniu týchto toxických, karcinogénnych látok v telách živočíchov a človeka. To má za následok chorobné prejavy a alergické reakcie.

Mikrobiologické znečistenie je zdrojom infekčného rizika.

FILTRÁCIA  VODY  REVERZNÝMI  OSMÓZAMI

Názory lekárov 

"Destilovaná voda by mala byť používaná, ak  voda zo zdroja  na pitie (vodovod alebo balená) obsahuje viac ako 20 mg sodíka na liter."
Americká asociácia pre srdce (1986)

"Telesná potreba minerálov je do značnej miery uspokojovaná prostredníctvom jedál, nie prijímanou vodou."
(Americký medicínsky časopis)

"Voda z vodovodu neobsahuje žiadne látky na ktorých závisí ľudský život. Všetky potrebné výživové látky môžu byť získavané iba zo stravy alebo z výživových doplnkov."

"V súčasnosti sú zaužívané názory, že "tvrdá" voda znižuje šance na choroby ciev.

Tieto názory nie sú ničím podložené. Winton a McCabe ("Štúdie týkajúce sa mineralizácie vody a zdravia") uzatvára, že prehľady získané z literatúry z tejto oblasti nepotvrdzujú vplyv tvrdosti (obsah minerálnych látok) vody na stav ciev v organizme. ".
Allen McDaniels, M.D., z jeho knihy: "Voda---čo je v nej pre teba?"

"Tvrdosť vody" je základná príčina viacerých, ak nie všetkých chorôb vyplývajúcich z otráv spôsobených jedmi z črevného traktu. Tieto prechádzajú črevnými stenami a dostávajú sa do lymfatického systému, ktorý distribuuje jeho produkty a súčasne aj jedy do krvného systému. Toto je príčinou mnohých chorôb.

Tvrdosť vody" sú anorganické minerály vo vodnom roztoku. Keď tieto minerály vstúpia do tráviaceho traktu ihneď reagujú s tukmi, olejmi a prítomnými mastnými kyselinami, spôsobujú ich vyzrážanie do anorganického vápnika, kalcia, železa a podobných kde vytvárajú nerozpustné zložky."
Dr. Charles Mayo (klinika Mayo, Rochester, Minnesota)


Medzinárodne uznávaní experti na výživu

"Tajomstvo" zdravia spočíva vo vnútornej čistote! Byť na 100% zdravý znamená, že telo musí byť absolútne bez usadenín anorganických minerálov , ktoré pochádzajú z vody z vodovodných kohútikov, body z jazier, riek, prameňov, Anorganické minerály kontaminujú ľudské telo, vytvárajú kôru a zaťažujú cievny systém a zažívací trakt a oslabujú životne dôležité orgány."

"Keď destilovaná voda vstúpi do ľudského tela, nezanecháva žiadne zvyšky žiadneho druhu. Je bez akýchkoľvek solí. Je to najlepšia voda pre zdravo fungujúce obličky (83% vody). Je perfektná tekutina pre krv (83% vody), tiež pre funkcionalitu pľúc (86% vody), žalúdka, pečene (85% vody) a ďalších životne dôležitých orgánov. Prečo? Pretože je úplne bez anorganických minerálov. Je tak čistá, že všetky tekuté lieky sú vyrábané na jej báze."

"Najväčšie škody spôsobené anorganickými minerálmi---plus cholesterolom a soľami---je na malých artériách a ďalších cievach v mozgu (75% vody). Kôrnatenie artérií a zavápnenie ciev začína v deň, keď začnete prijímať anorganické chemikálie (a minerály z vodovodného kohútika) do vašich tiel."
Dr. Paul Bragg, N.D. Ph.T., z jeho knihy: "Šokujúca pravda o vode

"Destilovaná voda je najväčšie rozpúšťadlo na zemi. Iba voda môže vniknúť do ľudského tela bez akéhokoľvek poškodenia tkanív.

"To, čo sme si ako vedci a verejnosť nikdy neuvedomili je, že minerálne nazbierané v tele sú anorganického pôvodu, takže nemôžu byť telom využité. Jediné minerály, ktoré je telo schopné spracovať sú organického pôvodu (z ovocia a zeleniny). Všetky ostatné minerály prijaté ľudským telom musia byť z tela vylúčené.

"Dnes veľa progresívnych doktorov predpisuje svojim pacientom destilovanú vodu. Všetrky prístroje na podporu obličiek fungujú na princípe destilovanej vody."
Allen E. Banik, M.D. z jeho knihy: "Voľba je jasná"

"Najlepší spôsob čistenia vody je jej destilácia, pri ktorej sa voda zmení na paru, čím zabije všetky organizmy a tiež sa vylúčia všetky nečistoty."
Veľká kniha tajomstiev zdravia: 1991 Boardroom Reports Inc

 "Destilovaná voda je najčistejšou možnou formou. Destilovaná voda pomáha vylúčiť z tela ťažké materiály."
Kto zabil kvasinky?; 1991 Vicki Glassburn

"Existuje iba jediná čistá voda a tou je destilovaná. Žiadna iná substancia na našej planéte nás neudržuje takými čistými a zdravými ako voda."
Zdravá výživa; 1993 Dr. James Balch, M.D.

"Ľuďom s diagnózou „chronický únavový syndróm" je na pitie odporúčaná destilovaná voda."
Ako zostať pred dverami ordinácie; 1994 Dr. Edward M. Wagner

"Zlatý štandard na čistenie vody je systém, ktorý vašu vodu destiloje a filtruje."
Dr. Robert D. Willix, Jr. M.D.; Srdcový chirurgovia; vydavatelia časopisu - Zdravie & Dlhovekosť

"Ak chcete piť vodu, mali by ste ju piť destilovanú, pokiaľ je to možné. Voda z horských prameňov nie je vhodná na pitie, pretože obsahuje anorganické minerály, ktoré ľudské telo nedokáže nijako využiť ani vyzrážať von z tela. Tieto anorganické minerály sa „zavesia" na cholesterol a vytvoria hrubý nános na artériách. Destilovaná voda prechádza tomuto efektu.

"keď jete ovocie a zeleninu, konzumujete destilovanú vodu. Minerály sú vo vode odoberané zo zeme, rastlina ju destiluje a my ju potom jeme."

"Mohli ste niekedy počuť, že destilovaná voda "vylúhuje" minerály z tela. Je to iba čiastočne pravda. Minerály, ktoré táto destilovaná voda vylúhuje (odoberie) sú anorganické, ktorá telo nemôže využiť. Preto je tento efekt zdravý

Destilovaná voda nevylúhuje organické minerály, ktorá sú súčasťou štruktúry buniek. Keď sa raz minerál stane súčasťou bunky, nemôže byť z tela odobratý
Harvey and Marilyn Diamond; z ich knihy "Zdravý pre život" Warner Books - strana 35, 1985


Americké vojnonvé námorníctvo

" Destilovaná voda je na pitie bezpečná a nemá žiadne škodlivé účinky. Destilácia iba odoberie z vody v nej rozpustená minerály, ktoré sa nachádzajú v prírodnej vode."Rozkaz oddelenia zdravotných služieb Americkej armády MUDr. Raymond H. Bishop, junior Major Generál, - Medicínske oddiely. 23.5.1983

"Destilovaná voda neobsahuje žiadne látky, ktoré by mohli škodiť ľudskému telu. Môže byť užitočné si zapamätať, že destilovaná voda je jediná voda pre posádky počas plavieb na mori."
26.5.1983 oddelenie poľnohospodárstva Spojených štátov amerických oddelenie výživy obyvateľstva Frank N. Hepburn; vedúci odboru skúmania dát súvisiacich s výživou

"Je zložité dodržiavať pravidlá diéty s obmedzením sodíka, keď voda z vodovodnej siete obsahuje viac, ako 20miligramov sodíka na liter.
Americká agentúra ochrany životného prostredia - 1976, Národná vedecká asociácia - 1977.


Názory spotrebiteľov

"Vysoko mineralizovaná tvrdá voda úzko súvisí s tvorbou obličkových kameňov".
Oddelenie vzťahov s verejnosťou štátu Kalifornia Správa o pitnej vode júl 1976

Asociácia certifikujúca kvalitu vody v USA

"...Množstvo minerálov nachádzajúcich sa v pitnej vode  je zanedbateľné v porovnaní s ich množstvom v strave, ktorú požívame. Z dôvodu, že obsah minerálov v pitnej vode je rôznorodý, čo sa týka množstva druhov porovnaní s ich najdôležitejším zdrojom, sú minerály obsiahnuté v ovocí a zelenine."
Brožúra č. 20 asociácie pre kvalitu vody - "Objavme destilovanú vodu"

 


Designed and powered by www.ITcity.sk