Nákupný košík
0 položiek
 
Výrobcovia
 

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza
Reverzná osmóza (RO) je proces čistenia vody, ktorým sa z vody odstraňujú organické znečistujúce látky, rozpustené pevné látky, tažké kovy a baktérie. RO systém k tomu používa membránovú technológiu tenkých filmov (TFC). Voda je vedená cez membránu, ktorá dovolí, aby prešli iba molekuly vody. Látky znečistujúce vodu nemôžu membránou prejsť a sú odvádzané ako odpadová voda. Toto je jedna z najúčinnejších známych technológií pre čistenie pitnej vody.

Podstata pôsobenia naturálnej a reverznej osmózy
Polopriepustné osmotické blany, ktoré sa nachádzajú v prírode, sú veľmi tenké materiály, s výnimočne malou pórovitosťou. Póry takých blán majú veľkosť cca 0,0001 µ . Je to veľa, alebo málo? Pripomeňme si, že 1 mm je 1000 x väčší ako mikrometer (µ), čo znamená, že póry osmotickej membrány sú 10 000 000 x menšie než 1 milimeter. Príroda mala svoje dôvody, aby vytvorila blanu o takej pórovitosti, pretože podobnú veľkosť má molekula vody -H2O.

Znamená to, že ak by sme chceli z molekúl vody vytvoriť riadok dĺžky 1 mm, museli by sme položiť vedľa seba 10 000 000 takýchto molekúl:


Molekula vody je taká malá!
 

NATURÁLNA OSMÓZA

Z polopriepustných osmotických blán sú zložené steny buniek u ľudí a zvierat, takéto blany sa nachádzajú v našich črevách, v koreňoch rastlín a na mnohých iných miestach biologického života. Ale chceli by sme sa dozvedieť, na čo sú takéto blany určené. Ukazuje sa, že keď osmotická blana rozdelí dva rôzne koncentrované vodné roztoky, pôsobením javu pomenovaného naturálna osmóza sa tieto koncentrácie zrovnajú tým, že sa tieto roztoky vzájomne zmiešajú, čo je atypické pre iné fyzikálne javy. Prečo je to atypické? Chceli by sme na tomto mieste zdôrazniť, že väčšina chemických zlúčenín, ktoré sú rozpustné vo vode, sú oveľa väčšie ako molekula H2O. Molekula vody je zložená z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka, kde vodík je najmenším atómom v prírode a kyslík je o málo väčší. Preto je vždy menší od prvkov a zlúčenín v nej rozpustených. Znamená to, že zlúčeniny rozpustené vo vode majú menšiu možnost dostať sa cez blanu a molekuly vody cez ňu ľahko prenikajú. V prípade rozdelenia osmotickou blanou dvoch identicky koncentrovaných roztokov sa vyskytnú vhodné sily (osmotický tlak), ktoré spôsobujú prietok vody z roztoku menej koncentrovaného (čistá voda) do hustého roztoku (znečistená voda).


Pôsobenie naturálnej osmózy

Výskyt naturálnej osmózy v prírode bol zistený pred viac ako 200 rokmi. Dlho sa skúšalo vytvoriť osmotickú blanu. Prvé membrány, vyrábané z celulózových materiálov (technický symbol CTA), boli netrvalé a až objavom polyamidových membrán (technický symbol TFC) v roku 1952 došlo k revolúcii v oblasti čistenia vody metódou reverznej osmózy. 

REVERZNÁ OSMÓZA

Výsledkom prírodnej osmózy je vyrovnávanie koncentrácií dvoch rôznych roztokov, čo znamená miešanie vody viac alebo menej znečistenej. Ale nám, technikom úpravy pitnej vody, záleží na tom, aby zo znečistenej vody bola získaná čistá voda a tento efekt sa môže dosiahnuť prekonaním osmotických tlakov, ktoré sa vyskytujú v prípade naturálnej osmózy. Ak to urobíme, vznikne pohyb vody z viac koncentrovaného roztoku ( špinavá voda) do roztoku s menšou koncentráciou (čistá voda). Osmotické blany vyrábané umele sa nazývajú membrány.


Pôsobí reverzná osmóza

 

STAVBA A ČINNOSŤ OSMOTICKÝCH ZARIADENÍ PRE DOMÁCNOSŤ

Predtým sme uviedli, že znečistená voda obsahuje:
1. Suspenzie (nerozpustné častice)
2. Baktérie a vírusy
3. Prvky a chemické zlúčeniny, tzn. rozpustné častice

Všetky tieto kategórie znečistenia sú znázornené na obrázku, ktorý je samozrejme veľmi zjednodušený. Sú tu viditeľné veľké ióny ortuti, kadmia alebo olova na pozadí malých modrých krúžkov, ktoré symbolizujú molekulu vody. Sú tiež viditeľné ióny sodíka, draslíka, horčíka a vápnika, ktoré nie sú oveľa väčšie ako molekuly vody. Na tomto malom obrázku nie je možné ukázať tisíce iných chemických zlúčenín, ktoré sa nachádzajú v pitnej vode. Pamätajme, že dnešný chemický priemysel stále tvorí nové chemické zlúčeniny (v súčasnosti je ich registrovaných viac ako 16 miliónov ) a ich množstvo sa neustále zväčšuje.

Osmotické membrány, určené pre osmotické zariadenia, majú póry dvakrát väčšie ako póry v osmotických blanách, ktoré sa vyskytujú v prírode. Vďaka tomu malé minerálne prvky (sodík, draslík, vápnik a horčík) cez ne ľahko prenikajú. Na nižšie znázornenom obrázku je viditeľné, že priemerná baktéria je cca 3-tisíckrát väčšia a vírus tisíckrát väčší ako pór membrány.

Membránou prenikajú molekuly vody. Je to proces veľmi pomalý - z miliónov molekúl vody vznikajú prvé kvapôčky, ktoré sú zhromažďované v príslušnej nádrži. Všimnite si zároveň, že spoločne s vodou prenikajú tiež malé ióny sodíka, vápnika a horčíka, ktoré sú životne potrebnými prvkami.

Väčšie prvky a chemické zlúčeniny nemajú možnosť preniknúť cez membránu. Nepreniknú ani baktérie a vírusy, ani usadeniny.

Osmotické membrány sa prirodzeným spôsobom opotrebúvajú:
a) stiera sa ich vonkajší povrch,
b) počas prevádzky sa zväčšujú póry membrány (dekalibrácia membrán),
c) v prípade veľkých koncentrácií sa môže membrána zanášať vápenatou usadeninou,
d) pri použití starého aktívneho uhlia (desorpcia uhlia), ktoré nezadržuje chlór a nemôže zabrániť vniknutiu baktérií a počas čistenia nechlórovaných studničných vôd sa môžu membrány zanášať baktériovým slizom.

Zväčšenie pórov membrány počas ich používania spôsobuje, že cez ňu prenikajú čím ďalej tým väčšie prvky a chemické zlúčeniny. Pritom ale s väčšou pravdepodobnosťou prenikajú malé prvky, najčastejšie naturálne - sodík, draslík, horčík a vápnik. Nové membrány prepúšťajú až 10 % chemických zlúčenín nachádzajúcich sa v neočistenej vode a ak priemerne po 4 rokoch používania bude membrána prepúšťať cca 40 % chemických zlúčenín, je nutné ju vymeniť za novú. Trvanlivosť membrány je samozrejme rôzna a je závislá na niekoľkých činiteľoch:
1. znečistení vody
2. efektívnosti a akosti vstupných ochranných filtrov
3. teplote vody
4. tlaku vody vo vodovode
5. spotrebe vody
6. výkone membrány
 

Životnosť membrány je možné značne zväčšiť používaním originálnych ochranných filtrov (mechanických a uhlových) odporúčaných výrobcom. Je pri tom charakteristické, že čím viac sa voda používa, tým dlhší a lepší je chod membrány.

Na vyššie uvedenej animácii je znázornené, ako sa znečistená voda rovnomerne presúva k povrchu membrány a pritom sa z nej získa len časť čistej vody. Zvyšok, tzn. špinavá voda steká do kanalizačných odpadov. Zo znečistenej vody sa získa 25 až 35 % čistej vody a stále premývanie membrány vodou do kanalizácie spôsobuje, že je membrána dlho používaná a nezanáša sa nečistotami. Povrch membrány tvorí patentovaná metóda magnetizovania, čo spôsobuje vytváranie ochrannej blany z vody, ktorá ju chráni pred rýchlym stieraním.

Predtým sme uviedli, že v našej vode vo vodovodnom potrubí sa nachádzajú stovky zdravotne nežiaducich a škodlivých chemických zlúčenín; v súčasnosti sa vo vode nachádza viac ako 2 500 zlúčenín, ktoré sa ľahko rozpúšťajú. Na nižšie uvedenom obrázku sú znázornené dve vybrané skupiny pesticídov (lindan a DDT) na osmotickej membráne, aby sme zdôvodnili, že nemajú žiadnu možnosť cez ňu prelínať.

DDT (dichlordifenyltrichloroetán) patrí k veľmi nebezpečnej skupine chlórovaných uhľovodíkov. Od II. svetovej vojny bol používaný na hubenie hmyzu. Bolo zistené, že tento prostriedok potrebuje až 40 rokov, aby sa celkovo biologicky rozložil; boli tiež zistené ohromné vedľajšie účinky v dôsledku jeho aplikácie, preto sa prestal používať. V USA a v Európe bolo DDT odstránené z listiny pesticídov v 1971 roku a v Poľsku tri roky neskoršie. Znamená to, že teraz musíme čakať do roku 2014, pretože vtedy sa státisíce ton DDT, nahromadených v našej poľnohospodárskej pôde, stanú neaktívne. Nie je preto nič zvláštne na tom, že DDT je podnes umiestené v normách, týkajúcich sa pitnej vody, vo výkaze zlúčenín, ktorých prítomnosť musia inšpekčné orgány vo vode hľadať.
DDT je karcinogénna a mutagénna látka. Môže poškodiť centrálnu nervovú sústavu a spôsobiť oslabenie pamäti a oneskorený vývoj. Ako karcinogénna substancia najčastejšie spôsobuje rakovinu pečene. Je kumulovaná v tukovom tkanive, v pečeni a mozgu. V prípade príliš rýchlej odtučňovacej kúry môže dôjsť k rýchlemu uvoľneniu DDT z tukového tkaniva a otrave celého organizmu a dokonca aj môže spôsobiť smrť.
Slovenská norma dovoľuje 0,001 miligramu DDT v 1 litre vody. Znázorňujeme celkový pohľad častice DDT na osmotickej membráne.
Osmotické membrány sú špirálovito zvinuté a uzatvorené v špeciálnych nádobách, čím je utvorený patričný modul. Táto membrána je predelená nosnou a zbernou sieťkou. Pozdĺž nosnej sieťky prúdi znečistená voda a čistá voda, ktorá prechádza membránou preteká príslušnými kanálikmi špirálovitým pohybom k jadru nádoby a ďalej do nádrže.
Lindan (hexachlorcyklohexán) je pesticíd už veľa rokov používaný v boji proti hmyzu na poľnohospodárskych plodinách a tiež ako prostriedok na konzerváciu dreva. Pretože je veľmi rozšírený v znečistenom prostredí, môže sa ľahko nachádzať vo vode.
Je škodlivý pre zvieratá a jedovatý pre včely. Zvýšené množstvo lindanu v organizme človeka spôsobuje horúčku, zdurenie pľúc, poškodenie pečene, obličiek, nervovej sústavy a imunity. Sú tiež dôkazy, že lindan má karcinogénne účinky. Slovenská norma dovoľuje 0,005 mg lindanu v 1 litre vody.

Osmotické membrány pre domácnosť majú rôzny výkon - 1,5 litra až 100 litrov za hodinu a sú vyrábané výlučne v USA. V zariadeniach s výkonom viac ako 40 litrov za hodinu odpadá nutnosť skladovať vodu v nádržiach - je to nové zariadenie s priamym výtokom. Takéto zariadenie bez nádob, určené pre domácnosť, vyrába v súčasnosti švédsky koncern Elektrolux.

Úprava pitnej vody metódou reverznej osmózy je najnovšia, najúčinnejšia a najlacnejšia. Ťažko môže byť táto metóda porovnateľná s inými, pretože odstraňovanie jedovatých chemických zlúčenín, ktoré sa vo vode nachádzajú, je možné vykonávať len reverznou osmózou.

REVERZNÁ OSMÓZA JE NAJNOVŠIA METÓDA ÚPRAVY PITNEJ VODY A JEDINÁ, KTORÁ Z NEJ ÚČINNE ODSTRAŇUJE NEŽIADUCE CHEMICKÉ ZLÚČENINY. OSMOTICKÁ VODA OBSAHUJE STOPOVÉ MNOŽSTVO MINERÁLNYCH PRVKOV A MÁ CHUŤ VODY Z HORSKÉHO PRAMEŇA.

STAVBA A ČINNOSŤ OSMOTICKÝCH ZARIADENÍ PRE DOMÁCNOSŤ

Samotná osmotická membrána nepostačuje k použitiu v domácnostiach, tým viac v kancelárii, reštaurácii, detskej škôlke atď. Ak by sme nainštalovali osmotickú membránu priamo do kohútika, za niekoľko dní by  sme ju mohli len vyhodiť. Jednoducho sa zanesie a bude nepriepustná. V západných štátoch vznikla pred veľa rokmi móda, že sa takéto membrány berú so sebou na dovolenku do krajín, kde je neistá pitná voda (takýchto krajín je v súčasnosti na svete viac, ako tých s istou pitnou vodou), na použitie v hotelových kohútikoch. Turista inštaluje takúto membránu do svojho kohútika v hotelovej izbe, na kempingu atď. a po skončenej dovolenke ju vyhadzuje.

Aby mohla takáto membrána dlhšie slúžiť, musí byť chránená mechanickými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím. Pretože výroba čistej vody je veľmi pomalá a zároveň dôkladná (kvapka za kvapkou), je nutné inštalovať dodatočnú nádrž. Za nádržou sa musí nachádzať ďalší filter s aktívnym uhlím, ktorý má za úlohu "vyostriť" chuť pitnej vody. Aby bol v zariadení zahájený osmotický proces, musí sa v ňom vytvoriť vhodný tlak a to sa nedá dosiahnuť bez tlmivky. Inými slovami - zariadenie musí byť skonštruované tak, aby bolo, účinné a dlho používané.

Ďalej Vás zoznámime z činnosťou a funkciou jednotlivých častí typického osmotického zariadenia.

1. Pripojenie na vodovodnú sieť

Osmotické zariadenia pre domácnosť sú najčastejšie montované pod kuchynským drezom. Je niekoľko možností zapojenia potrubia so studenou vodou (horúca voda môže zničiť membránu). Technici, ktorí montujú osmotické zariadenia, majú vo výbave všetky možné spoje pre existujúce štandardné potrubia a batérie.

2. Sedimentačné filtre

Sú to mechanické filtre, ktoré majú za úlohu, tak ako je to obsiahnuté v ich názve, zadržovať mechanické časti ako sú piesok, kaly, blato, hrdzu zo železa, časti rastlín (tzv. kalná voda). Veľmi dôležitou vecou je, aby mechanické filtre, ktoré ochraňujú osmotické membrány, nemali očka väčšie než 5 µ. Filtre, ktoré majú menšiu dôkladnosť, prepúšťajú príliš mnoho sedimentov do membrány, čo spôsobuje ich rýchle opotrebovanie.

Mechanické filtre, ktoré sú vyrábané v USA a odporúčané výrobcami osmotických zariadení, majú garantovanú pórovitosť, ktorá je menšia ako 5 µ a okrem toho pôsobí v objemnom systéme. Patentovaná metóda umožňuje zmenšovanie pórov smerom do vnútra filtra. Na povrchu filtra tak zadržujú najväčšie mechanické častice a do jeho vnútra sa dostávajú čoraz menšie zrná. Takýto filter pôsobí celým svojim povrchom, čo spôsobuje, že je dôkladnejší a pracuje dlhšie (nezanáša sa tak rýchlo). Mechanické povrchové filtre, ktoré produkujú konkurenčné firmy, nemajú požadovanú dôkladnosť a zadržujú mechanické nečistoty len na svojom povrchu. Aby sa príliš rýchlo neupchávali, musia mať väčšie póry ako originálne objemné filtre.

Výmena mechanických filtrov sa odporúča výrobcom osmotických zariadení iba vtedy, keď sú nepriepustné. Používateľ takého zariadenia si vtedy všimne, že sa zmenšuje výroba vody a nastáva slabší výtok zo zariadenia.

3. Filtre na uhlie

Presnejšie sú to filtre s aktívnym uhlím, zvláštnym filtračným materiálom, už dlho aplikovaným na odchlórovanie vody ako aj pre "vyostrenie" chuti vody.

Aktívne uhlie bolo najčastejšie vyrábané z bukového dreva a nedávno z kokosových štiepkov. Vytvára sa pri teplote vyše 600oC a pod vysokým tlakom. Aktívne uhlie má dobré absorpčné vlastnosti voči chlóru a vo vode rozpusteným aromatickým zlúčeninám.

Pitná voda pochádzajúca z našich vodárni je intenzívne chlórovaná za účelom jej dezinfekcie. Treba pamätať, že východisková surovina pre tieto vodárne sú rieky plné baktérií, pretože do týchto riek okrem iného vypúšťame odpadové vody z domácností. Chlór je veľmi aktívna kvapalina (počas II. svetovej vojny bol používaný ako chemická zbraň; príliš veľká koncentrácia chlóru vo vode spôsobuje zničenie osmotickej membrány. Jedinou účinnou zbraňou pred pôsobením chlóru je vstupný filter na uhlie, namontovaný pred membránou.

Úlohou koncového filtru, namontovaného za membránou je "vyostriť" chuť čistej vody. Pretože sa voda dlho nachádza v nádrži s gumovou membránou a v plastickom potrubí, stáva sa, že môže mať pachuť týchto materiálov. Preto je nutné namontovať dodatočný filter na uhlie.

Aktívne uhlie stráca svoju účinnosť už samotným stykom s vodou (tzv. desorpcia uhlia) a tu nemá rozhodujúci význam množstvo vody, ktoré cez neho preteká. Zníženie účinnosti uhlia prebieha v prvých mesiacoch pomaly, ale po 6 mesiacoch sa značne zväčšuje.

Aktívne uhlie chráni tiež čistú vodu pred baktériami, ktoré nás všade obklopujú a rozvíjajú sa vo vode tam, kde k tomu nachádzajú vhodné prostredie. Počas 6 mesiacov od momentu nainštalovania filtra na uhlie sa nemusíte ničoho obávať - baktérie nemajú podmienky na rozvoj v čistej vode a v aktívnom uhlí. Ak sa však účinnosť uhlia zmenší pod 50 % jeho možností, stane sa dobrou pôdou pre ich rozvoj. Preto je veľmi dôležité vymieňať tieto filtre (vstupné ako aj koncové) najmenej každých 6 mesiacov.

Baktérie, ktoré sa môžu množiť v opotrebovanom aktívnom uhlí, nie sú patogénne, ale sliz, ktorý vytvárajú (vo vnútri nádoby a v potrubí) spôsobujú trpkú a neskoršie horkú chuť vody.

AKTÍVNE UHLIE JE VO VODE ÚČINNÉ LEN 6 MESIACOV. PO TOMTO OBDOBÍ SA ÚČINOK RÝCHLO STRÁCA (DESORPCIA AKTÍVNEHO UHLIA) A MNOŽIA SA V ŇOM BAKTÉRIE.

4. Dvojcestný ventil

Zvaný tiež riadiacim ventilom alebo, podľa angličtiny, shut-off. Je veľmi dôležitým prvkom v zariadení, ktorý spôsobuje jeho odpojenie od vody v momente, keď sa nádrž naplní. Keď sa začne naberať voda z nádrže, tento ventil sa otvára tak, aby sa celá nádrž naplnila. Dvojcestný ventil sa uzatvorí v momente, keď tlak v nádrži dosiahne 0,65 tlaku vody pred membránou.

5. Osmotická membrána

Stavbu a pôsobenie osmotickej membrány sme už opísali. Dodáme tu len, že je uzavretá v príslušnom module (tzv. hausing membrány). Na schéme je výrazne vidieť, že vopred očistená voda do neho vchádza len jedným potrubím a vychádza dvoma - zvlášť čistá do nádrže a zvlášť špinavá do kanalizácie.

Prax v celom svete ukázala, že najistejšie a najtrvanlivejšie sú demontovateľné moduly. Tzv. moduly integrované (membrána je zaliata v jednorazovom module spolu s tlmivkou a nestálym vratným ventilom) sú problematické.

6. Nádrž

Osmotická membrána so stredným výkonom 2 litre za hodinu má účinný povrch 5 m2.. Z toho je vidieť, že cez taký nemalý povrch sa prelína voda s rýchlosťou kvapka za kvapkou - na jeden pohár vody by sme museli čakať cca 10 minút. Je preto nutné namontovať nádrž, ktorá je prakticky stále plná - prítok ďalšej porcie vody zapína znovu zariadenie a začína sa znovu dopĺňať.

Nádrž zariadenia pre domácnosť má štandardný objem 8 litrov, pričom množstvo vody v ňom zadržané sa mení v závislosti na tlaku vody vo vodovode a tlaku vzduchu v tejto nádrži. Predávame tiež väčšie nádrže.

Vonkajší plášť nádrže môže byť z umelej hmoty alebo kovu. Vo vnútri nádrže sa nachádza gumová hruška alebo membrána a stlačený vzduch, ktorý spôsobuje výtok vody z kohútika.

7. Mineralizátor

Keď voda prejde cez novú osmotickú membránu, obsahuje minimálne 50 % minerálnych prvkov (vápnik, horčík, sodík a draslík), ktoré sa nachádzajú v surovej vode, a po roku používania takejto membrány sa prelína 100 % týchto prvkov. Po montáži mineralizačného zariadenia môžeme vodu obohatiť o dodatočné množstvo životne dôležitých prvkov a výsledkom je to, že získame vodu, ktorá je porovnateľná s minerálnou, nízko mineralizovanou vodou. Mineralizátor stačí typickej rodine so 4 členmi cca 1 rok. Je montovaný za filtrom s uhlím, priamo pred výtokom vody z kohútika.

8. Kohútik

Kohútiky na čistú vodu sú montované zvlášť na dreze a vyteká z nich čistá voda z osmotického zariadenia. V našom systéme máme tzv. dvojité kohútiky, na vodu priamo z nádrže alebo na vodu obohatenú dodatočne mineralizátorom.

Životnosť kohútikov je samozrejme rôzna v závislosti na ich pôvode a stavbe.

9. Tlmivka

Je to súčiastka, ktorá udržuje príslušný tlak na činnej strane membrány, ktorá je nutná pre pôsobenie reverznej osmózy. Tlmivky majú rôznu stavbu a rôzny stupeň tlmenia v závislosti na výkonnosti namontovanej membrány. Najistejšie sú pevné tlmivky - každá skúška miniaturizácie tlmiviek má zlý vplyv na ich životnosť a efektívnosť.

10. Pripojenie odtoku neočistenej vody

Životnosť osmotických membrán je výnimočne dlhá, čo je spôsobené stálym premývaním chemických nečistôt z jej povrchu. Znečistená voda preteká cez tlmivku do kanalizácie. Dôležitou vecou je umiestnene prípoja v najvhodnejšom mieste - každé poškodenie môže spôsobiť zaliatie kuchynskej skrinky vodou.

Na 1 liter vyrábanej čistej vody priemerne 4 litre vytekajú do kanalizácie. Znamená to, že na 10 litrov čistej pitnej vody (toľko sa spotrebúva denne v štatistickej rodine pre konzumné účely, zalievanie kvetín, umývanie vlasov atď.) do kanalizácie vyteká cca 40 litrov vody.

11. Čerpadlo

Nenájdeme ho na schéme nášho zariadenia, pretože nie je vždy nutné. Pre správny chod osmotického zariadenia je požadovaný tlak minimálne 3 bary (maximálne 6 barov) a takýto tlak je najčastejšie vo vodovodnej sieti. Čerpadlo odporúčame len v tých vzácnych prípadoch, keď nie je dodržaný minimálny tlak.

Je nutné vedieť, že tlak v sieti sa veľmi mení počas dňa (najviac sa znižuje večer) alebo v priebehu roka. Na to, že chýba tlak, si sťažujú v lete majitelia bytov, ktoré sa nachádzajú blízko záhrad a záhradiek (zalievanie plodín a trávnikov).

V prípade osmotických zariadení je možné používať výlučne špeciálne konštruované čerpadlá. Ich výnimočná stavba dovoľuje vytvoriť vhodný tlak pri extrémne malej (kvapôčkovej) výrobe vody.

Vyššie uvedená animácia ukazuje pohyb vody v jednotlivých prvkoch zariadení v momente vyprázdňovania a naplňovania nádrže. Všimnite si dvojcestný ventil(shout-off) a spätný ventil, ktoré sa ihneď uzatvárajú, keď sa nádrž naplní. Týmto spôsobom sa zariadenie odpojí od vodovodnej siete a prestáva pracovať (dvojcestný ventil) a čistá voda v nádrži je zaistená pred výtokom do kanalizácie (spätný ventil).

 

MINERÁLY V OSMOTICKEJ VODE

Všeobecne používané označenie "minerály" len široko určuje isté prvky, ktoré sú potrebné v našej každodennej diéte pre správnu činnosť organizmu. V prírode sa vyskytuje viac ako 2 000 minerálov, z ktorých len niektoré sú zdrojom životne dôležitých prvkov. Musíme však vedieť, že dnes lekárska veda pozná už 30 takých prvkov, ktoré rozdeľuje v závislosti na dennej spotrebe a percentuálnom podiele v ľudskom organizme na makro- a mikročastice. Pritom v povrchových vodách, a tým i vodovodoch, sa najčastejšie stretávame len so 4 prvkami a vždy sú to tie isté: vápnik, sodík, draslík a horčík.

Na predošlých stránkach sme objasnili, že osmotické membrány ľahko prepúšťajú malé molekuly vody a malé prvky v nej rozpustené. Pretože k týmto malým prvkom sa započítavajú všetky vyššie menované prvky dôležité pre život, tiež sa ľahko prelínajú membránou. Membrána namontovaná vo výrobnom závode prepúšťa cca 10 % zlúčenín a prvkov obsiahnutých v znečistenej surovej vode a v tomto množstve sa nachádza najmenej polovica prvkov nevyhnutných pre život. Po roku používania membrány cez ňu prechádzajú všetky životne dôležité prvky (otvory membrány sa zväčšujú vplyvom stieraní počas jej prevádzky), ale takúto membránu je možné používať ďalšie štyri roky.

Designed and powered by www.ITcity.sk